Algemene gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik maken van www.bouwmatch.be
(1) aanvaardt de bezoeker de gebruiksvoorwaarden en aanvaardt hij uitdrukkelijk af te zien van elke aanspraak tegenover Propaganda nv., behalve in geval van opzettelijke fouten van Propaganda nv..
(2) aanvaardt de bezoeker ermee in te stemmen dat mogelijk onwettige of verdachte handelingen worden meegedeeld aan de bevoegde diensten

1. Uitgever
Uitgever van www.bouwmatch.be is Propaganda nv,
met kantoor en maatschappelijke zetel Imperiastraat 16 te 1930 Zaventem, RPR Brussel 0453 854 981;
E-mail: info@propaganda.be

2. Doel van Bouwmatch.be
Het doel van deze website is advertenties met bouwopdrachten en klussen te laten plaatsten door opdrachtgevers en deze ter beschikking te stellen van opdrachtnemers.
Opdrachtgever:
Als opdrachtgever wordt omschreven die persoon of het bedrijf, natuurlijke persoon of rechtspersoon die werk aanbiedt aan de opdrachtnemer.
Opdrachtnemer:
Als opdrachtnemer wordt omschreven die persoon of bedrijf, natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

3. Verbintenissen van de opdrachtgever
De opdrachtgever moet meerderjarig zijn. Hij verbindt zich ertoe bouwopdrachten te plaatsen die werkelijk moeten uitgevoerd worden. De omschrijving van de bouwopdracht moet zo nauwkeurig en correct mogelijk zijn. De opdrachtgever mag enkel foto’s, tekeningen of beschrijvingen plaatsen in zoverre geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten. De gebruikte beelden moeten betrekking hebben op de uit te voeren bouwopdracht. De opdrachtgever verbindt zich ertoe in alle opzichten alle wettelijke en reglementaire bepalingen strikt te eerbiedigen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de opdrachtnemer correct te behandelen.

4. Verbintenissen van de opdrachtnemer
De opdrachtnemer moet ingeschreven zijn als onderneming in België en in het bezit zijn van een geldig Belgische BTW nummer. Hij verbindt zich ertoe enkel te reageren op bouwopdrachten die binnen zijn vakdomein vallen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe in alle opzichten alle wettelijke en reglementaire bepalingen strikt te eerbiedigen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de opdrachtgever correct te behandelen.

5. Verbintenissen van Propaganda nv.

Propaganda nv. / bouwmatch.be streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving op de website garanderen.
Propaganda nv. / bouwmatch.be tracht de website en de diensten van deze website zo goed als mogelijk te laten functioneren onder voorbehoud van wat volgt.

6. Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheid voor de advertenties met bouwopdrachten en de foto’s berust bij de opdrachtgever of de maker van de foto.
Bouwopdrachten verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Propaganda nv. / bouwmatch.be heeft steeds het recht, wanneer zij hierom wordt verzocht, de identiteit van haar opdrachtgever kenbaar te maken.
Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan Propaganda nv. / bouwmatch.be op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
Propaganda nv. / bouwmatch.be stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Propaganda nv. / bouwmatch.be aansprakelijk worden gesteld voor storingen, onderbrekingen, of welk technisch falen ook, evenmin als voor virussen of andere schadelijke elementen die door derden op de website werden geplaatst. Deze kunnen nooit leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Propaganda nv. / bouwmatch.be.

Propaganda nv. / bouwmatch.be is nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer door gebruikmaking van deze website. Propaganda nv. / bouwmatch.be is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van een bouwopdracht noch voor eventuele geschillen ontstaan tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.
Prijsonderhandelingen en afspraken alsook het oplossen van geschillen, gebeuren rechtstreeks tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever zonder tussenkomst van Propaganda nv. / bouwmatch.be.
Propaganda nv. / bouwmatch.be kan noch de betrouwbaarheid noch de identiteitsgegevens noch de leeftijd van opdrachtgevers en opdrachtnemers, noch de ernst of de juistheid van de bouwopdrachten controleren, noch nagaan of een bouwopdracht correct wordt uitgevoerd. Elke gebruiker van deze website moet de nodige voorzichtigheid in acht nemen.
De opdrachtgevers/adverteerders zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de advertentie, en daarom aansprakelijk voor de schade die derden door de advertentie zouden lijden. Propaganda nv. / bouwmatch.be heeft het recht de opdrachtgever te betrekken in elke procedure die tegen haar zou worden ingeleid door een derde, naar aanleiding van de gepubliceerde bouwopdracht. De gerechtskosten voor het voeren van dergelijke procedure zijn verhaalbaar op de opdrachtgever. Elk bedrag waartoe Propaganda nv. / bouwmatch.be zou worden veroordeeld uit hoofde van schadevergoeding en intresten ingevolge de gepubliceerde advertentie zal verhaald worden op de opdrachtgever. Wanneer de advertentie fotomateriaal bevat, wordt geacht dat de opdrachtgever toestemming van de gefotografeerde personen of van de eigenaars van de gefotografeerde zaken alsmede van de fotograaf heeft bekomen voor de aanwending ervan in de advertentie. De opdrachtgever wordt geacht over de auteursrechten te beschikken met het oog op de reproductie van het materiaal.
Indien een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd tot inlassen van een verbeterde tekst, of tot publicatie van een uittreksel of het geheel van een vonnis, wordt de publicatie aangerekend aan de opdrachtgever tegen de geldende tariefvoorwaarden.
De totale aansprakelijkheid van Propaganda nv. / bouwmatch.be voor directe schade wegens tekortkomingen ten overstaande van de betalende opdrachtnemers is beperkt tot het bedrag dat je voor je registratie betaald hebt aan Propaganda nv..

7. Vrijwaring
Je vrijwaart Propaganda nv. / bouwmatch.be (en al haar personeel, tussenpersonen en zaakvoerders) volledig voor alle mogelijke claims, vorderingen, aanspraken op schadevergoedingen en dergelijke meer van jezelf en derden op enige wijze voorvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die je sluit door gebruikmaking van deze website.

8. Weigering en stopzetting
Propaganda nv. / bouwmatch.be mag zonder dat het dit moet motiveren, bouwopdrachten, opdrachtgevers en opdrachtnemers weigeren. Propaganda nv. / bouwmatch.be kan op elk ogenblik advertenties met bouwopdrachten stopzetten die niet beantwoorden aan de rubrieksomschrijving of waartegen inhoudelijk of vormelijk bezwaar bestaat; Propaganda nv. / bouwmatch.be moet dergelijke weigering of stopzetting niet motiveren. Propaganda nv. heeft het recht deze website op elk ogenblik stop te zetten, zonder aan wie ook een vergoeding verschuldigd te zijn.

9. Copyright
Geen enkele tekst, foto, tekeningen, grafieken of welk ander onderdeel ook uit www.bouwmatch.be mag worden verspreid of op welke manier ook overgenomen, tenzij Propaganda nv. hiervoor toestemming heeft verleend.

10. Privacy

10.1. Registratie van persoonsgegevens
Bezoekers van www.bouwmatch.be kunnen zich via de website registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door Propaganda nv. opgenomen in haar klantenbestand.

10.2. Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
Tenzij de gebruiker zich hiertegen verzet, kunnen zijn gegevens gebruikt worden om hem op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van Propaganda nv. / bouwmatch.be (initiatieven, acties, en andere). Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden op het registratieformulier; U kan op elk ogenblik uw registratiegegevens en dus ook dit verzetsrecht wijzigen (klik op “mijn profiel”).

10.3. Doorgeven van gegevens aan derden
Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden op het registratieformulier; U kan op elk ogenblik uw registratiegegevens en dus ook dit verzetsrecht wijzigen (klik op “profiel”). Volgende gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden: e-mailadres, geboortedatum, telefoon, GSM, andere informatie verkregen via de registratie.

10.4. Cookies
Bij internetbezoek plaatst Propaganda nv. / bouwmatch.be cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar de site van www.bouwmatch.be surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt; bedoeling is dan, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.

10.5. Opmerking
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:
Propaganda nv. / bouwmatch.be
Imperiastraat 16
1930 Zaventem,
info@propaganda.be

10.6 Klachtenmelding
Propaganda nv. / bouwmatch.be komt niet tussen in geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Indien u iets ongepast opmerkt op www.bouwmatch.be kan u dit doorgeven aan de beheerder door ons te contacteren op:
Propaganda nv. / bouwmatch.be
Imperiastraat 16
1930 Zaventem,
info@propaganda.be
Propaganda nv. behoudt zich het recht voor aan een klacht gevolg te geven of dat niet te doen.

11. Betalingsvoorwaarden
Advertenties met bouwopdrachten plaatsen door de opdrachtgevers zijn volledig gratis. De opdrachtnemers die gebruik wensen te maken van de online databank met bouwopdrachten en/of opgenomen willen worden in onze bedrijvengids dienen het verschuldigde bedrag over te maken door overschrijving op rekening: BE84 3631 3063 1859 van Propaganda nv. / bouwmatch.be.
Bij niet-betaling op de vervaldag zal er door Propaganda nv. / bouwmatch.be geen toegang worden verleend aan de online databank en/of eventuele opname in de bedrijvengids. In geval dat betalingsachterstand is verschuldigd, van rechtswege en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist, is de intrest aan de wettelijke rente verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag.

12. Geschillen
Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel; Belgisch recht is van toepassing.

13. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

13.1. Het Belgisch recht is steeds van toepassing

13.2. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken bevoegd.